Откако ќе направите онлајн нарачка, вашите податоци (Име и Презиме, телефонски број, град или село и вид и количина на производ) влегуваат во нашиот систем и ѓи  испраќаме до компанијата која е одговорна за дистрибуција.

Доставата на Вашата нарачка се врши на дадената адреса при порачката.

Пред испораката ќе бидете  исконтактирани од курирот на телефонскиот број кој сте го оставиле во нарачката и доколку не успее да ве пронајде на адресата која е наведена ќе можете да договорите нова адреса на испорака. Доколку и при вториот/третиот  обид курирот не успее да ве пронајде нарачката се враќа.

Откако нарачката ќе биде вратена, ние ве контактираме за  причината за неподигање на нарачката и доколку има можност за повторни договарање за испорака.

При примање на нарачката купувачот е должен да ја провери точната бројка на производите и да направи проверка на  било какви оштетувања при  транспортот.

Откако ќе ја направите нарачката, рокот за испорака изнесува 3 работни дена(а утврдениот рок на испорака е најдоцна  до 5 работни дена).

Доставата ја плаќа купувачот и таа чини од 110 до 150 денари.